Психология — статьи и консультации
no no no
 

Стихи Шакарима Кудайбердиева на казахском языке срочно
01.01.2001

 • Помогите найти загадки про школьные принадлежности на казахском языке, ПОЖАЛУЙСТА !

 • Помогите найти стих алатау на казахском языке плиз


 • стихи Шакарима Кудайбердиева на казахском языке срочно

  • Шәкәрім Құдайбердіұлы

   Мал жимақ

   Мақтан үшін мал жима, жан үшін жи,
   Қазаққа көз сүзбестің қамы үшін жи.
   Арың сатпа, терің сат, адалды ізде,
   Ғибадат пен адалдық, ар үшін жи.

   Ерінбесең еңбекке, дәулет дайын,
   Жаратқан жоқ жатсын деп бір Құдайың.
   Ойласын деп ой берді, көруге көз,
   Аяқ берді, тапсын деп басқан сайын.
   Үйде отырып салғанмен сарыуайым,
   Тілегенің тұра ма саған дайын.
   Жүріп-тұрып, ойланып істеп көрсең,
   Харекеттің білесің сонда жайын.
   ...Талаппен адал істі істемекпіз,
   Тапсырдық бір Аллаһқа біз демекпіз.
   Ындының таза болса, именбеңіз,
   Дәулетті осылайша іздемекпіз.. .

   ****

   Атадан қалған ақ сауыт,
   Арамға әбден былғанды.
   Басшысы жоқ сорлы елдің
   Малы мен басы ылғанды.

   Тасбиқты тастап тас алып,
   Сәлде аяққа шұлғанды.
   Өнер қылды «жақсылар»
   Қасқырша елін жұлғанды.

   Жала жауып жалмайды,
   Жазасыз қарап тұрғанды.
   Елеріп, еріп көп ел жүр,
   Білмейді Құдай ұрғанды.
   Түпсіз жауға санайды
   Түзу жолға бұрғанды.

   ****

   Ескіден қалған сөз теріп,
   Өз ойымнан өң беріп,
   Үйретуді жөн көріп,
   Түзетпек едім адамды.

   Қышыған жерін қасуға,
   Әділет жолға басуға,
   Алдына салып ашуға,
   Жақсылық пен жаманды.
   Ешкім бұған сенбеді,
   Өз қылығын жөн деді,
   Көре тұра көнбеді.

   ...Мұнша неге сасқанмын,
   Аяқты шалыс басқанмын.
   Аптығып неге асқанмын?
   Ел жаратқан мен емес!
   Сыртқы сөзің шын болса,
   Ішің толған жын болса,
   Жүрегіңде мін болса,
   Айтқан сөзің ем емес!.. .

   Адам немене?

   ...Еуропа білімді жұрт осы күнде,
   Шыққан жоқ айуандықтан о да мүлде.
   Терең ойлап, сөзімнің түбін біл де,
   Іштен жыла, шырағым, сырттан күл де.

   Сол есті елде киім бар мода деген,
   Керегіне лайықтап киінбеген.
   Жас балаша қызығып сәкәкүлге
   Масқара боп жүргенін бір білмеген.

   Шебелет қалпақ, тар шалбар, қысқа сертек,
   Киіп алып, қылтиып қағар селтек.
   Ұнай ма ыстық, суық қозғалысқа
   Ойланбай, болғаны несі мұнша тентек?

   Әйелдері қуыршақ үлбіреген,
   Жалбыр шашақ сәкәкүл талай неген.
   Кеңірдегін сорайтып, кеудесі ашық,
   Осы емес пе орынсыз сәнқой деген.

   Ойлашы, осы ақылға жараса ма,
   Емес пе ержетпеген бала-шаға?
   Не денеге, не жанға жайлы емес қой,
   Осыған да дау айтып таласа ма?

   Лайықты киім жоқ па бұдан басқа,
   Керексіз кербезденіп бос шатаспа.
   Ақылды киім бермес, ғылым берер,
   Ғылымын ал, өнерін ал, мұны таста!. .

   ****

   ...Философ сөзін оқыдым,
   Талайын ойға тоқыдым.
   Кітабын де көргенмін
   Әулие менен сопының.

   Бәрін де сынға салғанмын,
   Керектісін алғанмын.
   Ашып, алып тастадым,
   Таз басының қотырын.

  Вас заинтересует

 • Помогите найти загадки про школьные принадлежности на казахском языке, ПОЖАЛУЙСТА !

 • Помогите найти стих алатау на казахском языке плиз • Последние новости


  Интервьюирование Консультирование Психотерапия. Часть 2

  Наиболее подробно на этом вопросе останавливаются П. П. Горностай, С. В. Васьковская, Которые пишут: «Консультирование – одна из форм оказания человеку профессиональной психологической помощи …По характеру оказания помощи консультирование наиболее близко к психотерапии. Кое кто из специалистов вообще не проводит между ними четкой границы, считая консультирование сокращенным или упрощенным вариантом психотерапии. Однако мы придерживаемся мнения, что консультирование имеет право на самостоятельное существование как отдел...
  Читать далее »

  Становление практической психологии и характер задач, решаемых ею на каждом этапе. Часть 4

  В то же время, обслуживая цели и задачи какой либо сферы деятельности, практический психолог решает и собственно психологические задачи. По этому основанию можно выделить главные направления и виды деятельности практикоориентрованного психолога. В частности, в большинстве пособий сюда относят: • психологическое консультирование; • психологическую коррекцию; • немедицинскую психотерапию. В одном из переведенных в конце XX в. на русский язык зарубежных учебных пособий в рамках прикладных отрас...
  Читать далее »

  Этические стандарты. Часть 12

  6.21. Сообщение результатов. А) Психологи не выдумывают и не фабрикуют данные и не фальсифицируют результаты в своих публикациях. Б) При обнаружении ошибок в уже опубликованных материалах психологи делают все возможное для их исправления. 6.22. Плагиат. Психологи не выдают части или составляющие чужих работ за свои собственные, даже если эти работы или источники данных ими процитированы. 6.23. Авторские права. А) Психологи несут ответственность, включая авторские права, только за работу, которую они реально делали или в кот...
  Читать далее »

  Этические стандарты. Часть 11

  6.13. Осознанное согласие при видеозаписи или фотографировании. При использовании в исследовании видеозаписи или иных форм записи, позволяющих идентифицировать участников, психологи должны получить на это согласие участников. 6.14. Возможности в привлечении участников исследования. А) Предлагая участникам исследования в качестве вознаграждения те или иные профессиональные услуги, психологи обязаны объяснить содержание этих услуг, возможный риск от их использования и другие ограничения. Б) Для привлечения участников психологи не до...
  Читать далее »

  Этические стандарты. Часть 10

  6.07. Ответственность. А) Проводя исследование, психологи проявляют повышенное внимание и уважение к индивидуальности и благополучию участников. Б) Психологи несут ответственность за этические моменты исследования независимо от того, проводят ли они его сами или оно идет под их руководством. В) Исследователи и ассистенты имеют право предлагать только те задания, к проведению которых они подготовлены. Г) При подготовке и проведении исследования психологи особое внимание обращают на защиту тех, чьи права могут быть каким&n...
  Читать далее »

  Этические стандарты. Часть 9

  5.08. Использование конфиденциальной информации в дидактических или иных целях. А) В своих публикациях, лекциях или других публичных выступлениях психологи не разглашают конфиденциальную информацию, которая может быть идентифицирована в отношении предоставивших ее лиц или организаций, если только на это не было получено письменное или иное законное согласие заинтересованных сторон. Б) При научном или профессиональном обсуждении психологи должны настолько изменить конфиденциальную информацию об обсуждаемых лицах или организациях, что...
  Читать далее »

  Этические стандарты. Часть 8

  5.02. Сохранение конфиденциальности. Главной обязанностью психологов является сохранение права на конфиденциальность всех тех, с кем психологам приходится работать. 5.03. Минимизация вторжения во внутренний мир клиента или пациента. А) Для предотвращения вторжения во внутренний мир клиента или пациента психологи в письменные и устные отчеты, заключения и т. п. включают только информацию, ради которой и осуществлялось общение. Б) Психологи обсуждают конфиденциальную информацию, полученную от пациентов в клинике или при консуль...
  Читать далее »
   
  no no no